Tisdag 13/11

Välkomna till aktivitet i Norrköping.

Viktiga frågor om vatten - hur kan bra geodata bidra?

Välkommen till en dag som handlar om hydrografi och om hur geodata kan vara ett stöd i arbetet med olika vattenfrågor, något som får allt större betydelse i samband med klimatförändringar.

Under dagen får du en inblick i de geodata om vatten som Lantmäteriet, SMHI och SGU arbetar med. Praktiska exempel på användning presenteras ex. "Hitta dricksvattenresurser på Gotland",

"Sårbarhetskartor för räddningstjänstens hantering vid miljöolyckor". Det blir tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter. Se det detaljerade programmet för dagens innehåll.

Samling sker till fikat som står framdukat kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 15.45.

Dagen arrangeras av GISiDé, GIS Östergötland och Lantmäteriet. Lantmäteriet står för lokal och förtäring.

Anmälan och behov av specialmat senast 2018-11-01.

Onsdag 3/10

VÄLKOMNA PÅ GIS-ÖSTERGÖTLANDS MEDLEMSTRÄFF

Välkomna på GIS-Östergötlands medlemsträff! Den 3e oktober är medlemmar välkomna på en träff arrangerad av föreningen. 

Anmälan görs till Styrbjörn Holmberg (styrbjorn.holmberg@regionostergotland.se)

Vänligen uppge eventuella allergier i anmälan.
Sista anmälningsdag är den 26e september.


Plats: Drottninggatan 45 Linköping (Linköpings kommun),lokal: Framtiden
Tid: 11.45


Program:
11.45 Enklare lunch och fika i konferenslokalen

13.00 Hur fungerar de geografiska indelningarna NYKO och DeSo?
Jimmy Lindahl, Linköpings kommun

14.00 Kaffepaus

14.15 Alternativa landsbygds-definitioner med 500metersrutor som byggstenar
Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland

15.00 Fika

15.15 Bredbandsanalys. Vart behöver det offentliga subventionera fortsatt utbyggnad?
Jonas Jernberg, Region Östergötland

OM FÖRENINGEN

Geografiska informationssystem - GIS - är kraftfulla instrument vid samhällsplanering och annan planering, för att illustrera olika skeenden och planeringsunderlag, för att hitta till olika verksamheter och platser, med mera.

GIS används idag av många företag, offentliga organisationer och andra för att effektivisera och utveckla sin verksamhet, planera sin verksamhet och kommunicera med allmänheten. De flesta personer har idag kommit i kontakt med olika karttjänster via internet (exempelvis Google och Eniro) och många av oss använder dagligen GPS för att hitta till olika platser. Fler och fler företag och organisationer visar upp sin verksamhet och sprider information via karttjänster.

GIS Östergötland är en ideell förening som har som syfte att skapa samarbete mellan organisationer och personer som arbetar med eller har ett intresse av Geografiska informationssystem, GIS. GIS Östergötland är öppet för alla företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som arbetar med eller har ett intresse för Geografiska informationssystem, och är verksamma i eller har en koppling till Östergötland.

GIS Östergötland bildades 1992.

GIS Östergötland verkar för att användandet av GIS ska öka i organisationer och företag och för att fler ska samarbeta med att skapa och använda geografisk data (geodata) och geografiska analyser, med att utveckla tekniken bakom GIS och att tillgängliggöra geografisk information.

GIS Östergötland verkar främst genom att:

  • Arrangera seminarier, möten och konferenser, samt delta i andras arrangemang
  • Arbeta aktivt för att bygga upp och delta i nätverk på GIS-området
  • Stödja utbildningar och kurser inom GIS, och verka för att utbildningar kommer till stånd

I GIS Östergötland finns företag, kommuner, myndigheter och andra offentliga organisationer samt privatpersoner med som medlemmar. Som medlemmar i föreningen finns både aktörer som utvecklar GIS och aktörer som är användare av GIS.